szkoła

aktualności

dokumenty szkoły

nauczyciele
uczniowie
samorząd uczniowski
biblioteka szkolna
pedagog szkolny
osiągnięcia

rodzice i uczniowie

WSO
plan lekcji
egzamin gimnazjalny
podręczniki
kalendarz szkolny
spotkania z rodzicami
koła zainteresowań
sport szkolny

galeria

z życia szkoły
 
kontakt
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa

 

© 2006-2008 by WM

   

EGZAMIN GIMNAZJALNY - INSTRUKCJA


INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM
OBOWIĄZUJĄCA OD ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 
 

Wstęp.

Możliwości zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych.

Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego laureatów konkursów.

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych do możliwości uczniów z dysfunkcjami.

Zasady odczytywania uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się korzystającym z wydzielonej sali egzaminacyjnej informacji
z pierwszej strony zestawu oraz tekstów i treści zadań.

Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego.

Przekazywanie wyników.

Przerwanie części egzaminu gimnazjalnego i unieważnienie pracy zdającego.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania prac
egzaminacyjnych niesamodzielności rozwiązywania zadań.

Procedura udostępniania do wglądu prac po egzaminie.

Rozpatrywanie zastrzeżeń dotyczących wyników.

* * *

Wstęp.

1. Procedury i instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów trzecich klas gimnazjów zostały opracowane na podstawie
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie
  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r.,
  nr 83, poz. 562), zwanego dalej rozporządzeniem
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 roku
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
  szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU z 2005 r., nr 19,
  poz. 167)
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 roku
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
  przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU z 2005 r., nr 19,
  poz. 166).

2. Ilekroć w tekście pojawia się termin „zestaw egzaminacyjny”, oznacza on zestaw
zadań i kartę odpowiedzi.

3. Ilekroć w tekście pojawia się termin „zdający”, oznacza on ucznia (słuchacza)
przystępującego do egzaminu gimnazjalnego.

4. Ilekroć w tekście pojawia się termin „egzamin”, oznacza on egzamin gimnazjalny
złożony z trzech części:
– pierwszej – obejmującej sprawdzenie umiejętności i wiadomości z zakresu
  przedmiotów humanistycznych, zwanej dalej „częścią humanistyczną”,
– drugiej – sprawdzającej umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów
  matematyczno–przyrodniczych, zwanej dalej „częścią matematyczno-przyrodniczą”
– trzeciej – obejmującej sprawdzenie umiejętności i wiadomości z zakresu języka
  obcego nowożytnego, przeprowadzanej począwszy od roku szkolnego 2008/2009.

 w górę

Możliwości zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych.

1. Zgodnie z § 49 ust. 4 rozporządzenia zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego może nastąpić:
- w szczególnych przypadkach losowych,
- w szczególnych przypadkach zdrowotnych.

2. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie przewidzianym w rozporządzeniu dyrektor gimnazjum przekazuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

3. Wniosek o zwolnienie ucznia należy złożyć w terminie od 1 września do 20 sierpnia roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

4. Jako szczególne przypadki zdrowotne należy traktować przypadki, o których orzeka lekarz specjalista (np. psychiatra, neurolog, hematolog, onkolog) lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie badań lekarskich, np. przy rekomendowaniu dla ucznia indywidualnego nauczania. Podstawę do zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu stanowią: wniosek dyrektora szkoły złożony na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia (pobierz wzór) oraz zawierające nazwę lub numer choroby orzeczenie lekarskie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z których wynika, że stan zdrowia ucznia uniemożliwia mu przystąpienie do egzaminu.

5. Szczególnymi przypadkami losowymi są nagłe zdarzenia lub wypadki powodujące niemożność uczestniczenia w egzaminie gimnazjalnym w pierwszym lub/i dodatkowym terminie. Podstawę zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu stanowią: wniosek dyrektora szkoły złożony na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia, a w szczególnych sytuacjach wychowawcy klasy, oraz potwierdzona przez osobę upoważnioną kopia dokumentu lub poświadczony przez dyrektora szkoły opis zaistniałego wypadku.

6. Załączniki do wniosku o zwolnienie ucznia stanowią kopie odpowiednich dokumentów uzasadniających złożenie wniosku (np. zaświadczenia lekarskiego, opinii wychowawcy klasy, opinii pedagoga szkolnego, orzeczenia/opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) potwierdzone za zgodność ze stanem faktycznym imienną pieczęcią dyrektora szkoły i jego podpisem.

7. W sytuacjach opisanych w punktach 2–5 decyzję o zwolnieniu ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego podejmuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku po rozstrzygnięciu zasadności przesłanego do OKE i udokumentowanego wniosku dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły powinien przesłać wnioski i potwierdzone kopie orzeczeń/opinii dotyczące uczniów swojej szkoły niezwłocznie po otrzymaniu stosownych dokumentów od rodziców (opiekunów prawnych), ale nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku pisemnie powiadamia o swojej decyzji zainteresowanego dyrektora szkoły.

8. Kopie wysłanych wniosków i oryginały załączników, a także odpowiedź dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku należy przechowywać w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej.

 w górę

Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego laureatów konkursów.

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (o których mowa w odrębnych przepisach) z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu.

2. Uprawnienia do zwolnienia stwierdza odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole (zgodnie z Rozporządzeniem - § 39, pkt 1) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego na podstawie zaświadczenia przyznającego uczniowi tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w odrębnych przepisach.

3. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części maksymalnego wyniku.

4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DzU z 2002 r., nr 13, poz. 125) powyższe uprawnienia dotyczą tylko:
- laureatów konkursów przedmiotowych (obejmujących i poszerzających treści
  podstawy programowej jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym)
  organizowanych przez kuratora oświaty lub przez niego zleconych podmiotowi
  prowadzącemu działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu
  rodzajowi konkursu,
- laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (obejmujących i poszerzających
  treści podstawy programowej jednego z przedmiotów objętych egzaminem
  gimnazjalnym) organizowanych przez szkoły wyższe i/lub inne instytucje naukowe
  oraz stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne.

5. Prawo do zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w danym roku szkolnym mają laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z podanymi wyżej zasadami, jeżeli uzyskali ten tytuł w trakcie nauki w gimnazjum.

 w górę

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych do możliwości uczniów z dysfunkcjami.

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniowie (słuchacze)
niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki ustawy o systemie oświaty. (Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych oraz niepublicznych, uprawnionych do wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się znajduje na stronie internetowej kuratorium.)

2. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin gimnazjalny, ale nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia szkoły podstawowej.

3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie tego orzeczenia.

4. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na stan ich zdrowia na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

5. W szczególnych przypadkach egzamin może być przeprowadzany w domu zdającego.

8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców/opiekunów prawnych ucznia z możliwym sposobem dostosowania formy i warunków egzaminu nie później niż do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin.

9. O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice/opiekunowie prawni ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie, chorego lub niesprawnego czasowo występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią lub orzeczeniem poradni wymienionej w punkcie 1. lub zaświadczeniem lekarskim. 

10. W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice/opiekunowie mogą przedstawić w terminie późniejszym (po 15 października), niezwłocznie po jego otrzymaniu.

11. Dla uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, stosownie do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, przygotowane są zróżnicowane w formie (w niektórych przypadkach również w treści) zestawy egzaminacyjne oraz opracowane różne sposoby dostosowania warunków egzaminacyjnych.

12. Wskazane jest, by członkiem zespołu nadzorującego egzamin dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków egzaminacyjnych (w specjalnie wydzielonej sali lub w domu zdającego) był nauczyciel znający specyficzne potrzeby zdających.

13. W czasie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy zapewnić obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, w szczególności: oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga lub pedagoga resocjalizacji oraz tłumacza języka migowego, jeśli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem niepełnosprawnym lub niedostosowanym społecznie lub/i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.

15. Uczeń uprawniony do dostosowania warunków egzaminacyjnych może korzystać z pomocy nauczyciela, który wspomaga go w odczytywaniu poleceń lub/i zapisywaniu odpowiedzi, o ile na podstawie dokumentu stanowiącego podstawę prawną do dostosowania warunków egzaminacyjnych zapewniono mu w toku edukacji taką organizację nauki i metodę pracy oraz został wdrożony do odpowiedniej współpracy z nauczycielem. 

16. Jeżeli uczeń uprawniony do dostosowania warunków egzaminacyjnych korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego, który wspomaga go przy zapisywaniu odpowiedzi lub przy odczytywaniu poleceń i zapisywaniu odpowiedzi, przebieg egzaminu powinien być rejestrowany za pomocą dyktafonu (lub magnetofonu). Taśmy z zapisem przebiegu egzaminu należy opisać i umieścić razem z wypełnionym przez ucznia zestawem w bezpiecznej kopercie.

17. Uczniowie, o których mowa w punkcie 1., mogą skorzystać z pełnego dostosowania warunków egzaminacyjnych, tzn. dostosowanego zestawu egzaminacyjnego (jeżeli jest przewidziany), wydłużonego czasu zdawania w wydzielonej sali oraz innego dostosowania (jeżeli jest przewidziane).

18. Dostosowanie formy i warunków egzaminacyjnych może być też częściowe, tzn. uczeń może skorzystać tylko z dostosowanego zestawu egzaminacyjnego (jeżeli jest przewidziany) lub/i dodatkowych urządzeń (nieprzeszkadzających innym zdającym) we wspólnej sali i w regulaminowym czasie zdawania.

20. Wszyscy uczniowie, dla których przygotowane są dostosowane zestawy egzaminacyjne (tzn. zestawy: A4, A5, A6, A7 lub A8), uczniowie z niesprawnością kończyn górnych oraz inni uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków egzaminacyjnych (dysleksja rozwojowa) przystępujący do egzaminu w oddzielnej sali zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych tylko przy odpowiednich zadaniach. Do karty odpowiedzi zaznaczenia będą przenoszone przez egzaminatorów zewnętrznych.

21. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przystepujący do egzaminu
w oddzielnej sali zaznaczają odpowiedzi do zadań zamkniętych tylko przy odpowiednich zadaniach. Do karty odpowiedzi zaznaczenia będą przenoszone przez egzaminatorów zewnętrznych.

22. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy zdecydowali się na pisanie egzaminu w sali egzaminacyjnej razem z uczniami bez specjalnych potrzeb, jedynym dostosowaniem będzie punktowanie odpowiedzi do zadań otwartych zgodnie z odpowiednimi dla tej grupy uczniów kryteriami.

23. Przypadki uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną
niepełnosprawnością nie ujęte w tabeli rozwiązuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

24. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
Dyrektor szkoły opiniuje wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i przekazuje go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. W przypadku wskazanych uczniów zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego może nastąpić wyłącznie decyzja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

 w górę

Zasady odczytywania uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się korzystającym z wydzielonej sali egzaminacyjnej informacji
z pierwszej strony zestawu oraz tekstów i treści zadań.

1. Uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (tj. dysleksja rozwojowa) korzystającym z wydzielonej sali egzaminacyjnej nauczyciel (członek zespołu nadzorującego) przed rozpoczęciem pracy przez uczniów głośno jeden raz odczytuje informacje z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego oraz teksty i treść zadań (w przypadku zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru są to zarówno polecenia, jak i warianty odpowiedzi).

2. W wypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest jeden uczeń z dysleksja rozwojowa, nauczyciel (członek zespołu nadzorującego) nie dysponuje własnym egzemplarzem arkusza egzaminacyjnego. W takim wypadku nauczyciel powinien usiąść obok ucznia i po otwarciu przez tego ucznia arkusza egzaminacyjnego odczytać mu treść arkusza w tempie umożliwiającym uczniowi śledzenie wzrokiem odczytywanego tekstu.

3. W wypadku, gdy w sali egzaminacyjnej uczniów z dysleksja rozwojowa jest dwóch lub więcej, nauczyciel (członek zespołu nadzorującego) powinien:
a) w sali egzaminacyjnej, przed rozpoczęciem pracy przez uczniów, otworzyć arkusz
  egzaminacyjny otrzymany od Przewodniczącego Szkolnego Zespołu
  Egzaminacyjnego,
b) poinformować uczniów, że w trakcie odczytywania przez niego arkusza powinni oni
  śledzić wzrokiem jego treść,
c) uprzedzić uczniów, że w przypadku zadań zamkniętych mających do wyboru cztery
  odpowiedzi oznaczone literami: A, B, C, D nie będzie odczytywał tych liter, a
  kolejność odpowiedzi w arkuszach uczniów może być inna niż ta, którą będą słyszeć,
d) odczytać uczniom treść arkusza egzaminacyjnego w tempie umożliwiajacym
  uczniom śledzenie wzrokiem odczytywanego tekstu,
e) w przypadku zadań zamkniętych mających do wyboru cztery odpowiedzi oznaczone
  literami: A, B, C, D pomijać te oznaczenia, a miedzy odczytaniem kolejnych
  wariantów odpowiedzi robić przerwy umożliwiające uczniom odszukanie każdego
  wariantu (dotyczy to w szczególności uczniów, którzy w arkuszach egzaminacyjnych
  warianty odpowiedzi będą mieli w kolejności innej niż odczytywana).

4. Czasu przeznaczonego na odczytanie przez nauczyciela (członka zespołu nadzorującego) informacji z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego oraz tekstów i treści zadań nie wlicza się do czasu pracy ucznia.

 w górę

Informacja dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego.

1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów i w szkołach publicznych (DzU. z 2007 r., nr 83, poz. 562).

2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do wydłużonego czasu pracy z zestawem lub dodatkowych urządzeń).

3. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.

4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

5. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

6. Każda część egzaminu rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

7. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu egzaminu.

8. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniowie, dla których przeznaczone są dostosowane zestawy egzaminacyjne, uczniowie z niesprawnością kończyn górnych oraz piszący w wydzielonej sali lub w domu uczniowie z dostosowanymi warunkami egzaminacyjnymi nie kodują zestawu samodzielnie – zakodowania zestawu dokona nauczyciel z zespołu nadzorującego.

9. Zdający ma obowiązek dokładnie zapoznać się z instrukcją/informacją umieszczoną na pierwszej stronie odpowiedniego zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości związanych z zapisami zawartymi w instrukcji/informacji może poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

10. Czas trwania egzaminu liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.

11. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko  rysunki potrzebne do rozwiązania zadań może wykonać ołówkiem).

12. W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może
   opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i
   przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami,
   z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
b) nie opuszcza wyznaczonego w sali egzaminacyjnej miejsca,
c) w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
d) nie wypowiada uwag i komentarzy,
e) nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
f) nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

13. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia (słuchacza) w danej części, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

15. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

16. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie dwóch dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

17. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku rozpatruje zastrzeżenia w terminie siedmiu dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu może unieważnić daną część egzaminu gimnazjalnego w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali), lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku jest ostateczne.

18. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku może podjąć decyzję o unieważnieniu odpowiedniej części egzaminu i jej ponownym przeprowadzeniu na podstawie spostrzeżeń upoważnionych obserwatorów lub delegowanych przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania zestawów niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów i zarządza jej ponowne przeprowadzenie.

21. W każdym z przypadków opisanych w punktach 17-19 termin ponownego egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 w górę

Przekazywanie wyników.

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przekazuje do danej szkoły nie później niż siedem dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza.

3. W przypadku gdy uczeń przystępował do egzaminu w szkole przyszpitalnej lub
przysanatoryjnej, wynik egzaminu jest przekazywany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku bezpośrednio do macierzystej szkoły ucznia.

4. W przypadku gdy uczeń przystępował do egzaminu gimnazjalnego w zakładzie karnym, domu poprawczym lub ośrodku szkolno-wychowawczym, wynik egzaminu przesyłany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku do szkoły przywieziennej.

5. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego/części egzaminu z ważnych
przyczyn zdrowotnych lub losowych, w terminie do 20 sierpnia roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, może zostać zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. Uczeń zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje za pośrednictwem szkoły zaświadczenie o zwolnieniu.

6. Uczeń zwolniony z odpowiedniej części egzaminu na podstawie zaświadczenia przyznającego tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego (o których mowa w odrębnych przepisach) z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu w danej części egzaminu maksymalnego wyniku.

7. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego i nie został z tego obowiązku zwolniony decyzją dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum i przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

8. Uczniowi, któremu w trakcie dodatkowego terminu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego przerwano egzamin i unieważniono daną część egzaminu z powodu
niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania przez niego prawidłowego przebiegu egzaminu, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku odpowiedniej części egzaminu wpisuje się „0” punktów.

9. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który przystąpił do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku – w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – unieważnia daną część egzaminu tego ucznia i w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku odpowiedniej części egzaminu wpisuje się „0” punktów.

 w górę

Przerwanie części egzaminu gimnazjalnego i unieważnienie pracy zdającego.

1. Zdającemu można przerwać odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego i unieważnić jego pracę w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu.

2. W sytuacjach wymienionych w punkcie 1. przyjmuje się następujące postępowanie:
a) przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami
   zespołu, prosi do sali przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego,
b) przewodniczący zespołu nadzorującego zgłasza przewodniczącemu szkolnego
   zespołu egzaminacyjnego stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez
   zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu,
c) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o
   przerwaniu egzaminu tego ucznia w danej części i unieważnia jego pracę oraz
   nakazuje zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej,
d) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza decyzję o
   przerwaniu egzaminu danemu uczniowi w odpowiedniej części egzaminu,
e) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dołącza decyzję o przerwaniu
   egzaminu danego ucznia do protokołu zbiorczego przebiegu tej części egzaminu.

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego w danej sali egzaminacyjnej pakuje unieważniony zestaw egzaminacyjny do oddzielnej koperty, która niezwłocznie zakleja i opisuje.

4. Po zakończeniu egzaminu opisaną kopertę zawierającą unieważniony zestaw egzaminacyjny przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przekazuje do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

5. Uczeń, któremu przerwano egzamin gimnazjalny, może przystąpić do egzaminu/części egzaminu, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin dodatkowy ustalany jest dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie właściwym albo go przerwali z powodu szczególnych przypadków zdrowotnych lub losowych.

6. Jeśli podczas terminu dodatkowego odpowiedniej części egzaminu stwierdza się niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub zakłóca on prawidłowy przebieg danej części egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa daną część egzaminu tego ucznia i unieważnia jego pracę.

7. W sytuacjach wymienionych w punkcie 6 przyjmuje się sposób postępowania opisany w punkcie 2.

8. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku – w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – unieważnia daną część egzaminu tego ucznia i w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku odpowiedniej części egzaminu wpisuje się „0” punktów.

 w górę

Postępowanie w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania prac
egzaminacyjnych niesamodzielności rozwiązywania zadań.


1. Egzaminator sprawdzający prace egzaminacyjne powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminatorów o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach mogących świadczyć o niesamodzielności pracy uczniów.

2. Przewodniczący zespołu egzaminatorów po zapoznaniu się z pracami egzaminacyjnymi, o których mowa w punkcie 1, podejmuje decyzję o przekazaniu sprawy koordynatorowi egzaminu z ramienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

3. Koordynator egzaminu stwierdza zasadność zgłoszonych zastrzeżeń i w razie ich potwierdzenia przekazuje sprawę dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

4. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku powołuje ekspertów w celu dokładnego sprawdzenia zgłoszonej nieprawidłowości i wydania opinii na jej temat.

5. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku przesyła dokumentację sprawy do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i w porozumieniu z nim podejmuje decyzję o ewentualnym unieważnieniu danej części egzaminu oraz ustala dalsze postępowanie.

 w górę

Procedura udostępniania do wglądu prac po egzaminie.

1. Sprawdzona i oceniona praca ucznia może być udostępniona do wglądu uczniowi
i/lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) po ogłoszeniu wyników egzaminu gimnazjalnego w szkole na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych).

2. Prawo do złożenia wniosku o wgląd do danego zestawu egzaminacyjnego przysługuje zainteresowanym w ciągu 60 dni od daty egzaminu.

3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zobowiązana jest do udostępnienia zestawu egzaminacyjnego w terminie 14 dni od daty złożenia stosownego wniosku sporządzonego na piśmie.

4. Termin wglądu do pracy egzaminacyjnej danego ucznia ustala dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

5. Udostępnienie pracy egzaminacyjnej ucznia odbywa się wyłącznie w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodów tożsamości mogą zapoznać się z rozwiązaniami zadań zawartych w zestawie egzaminacyjnym oraz na karcie odpowiedzi z wyłączeniem informacji, które mogą zidentyfikować dane osobowe egzaminatora/egzaminatorów.

 w górę

Rozpatrywanie zastrzeżeń dotyczących wyników.

1. Zastrzeżenia do poprawności sczytania karty odpowiedzi wraz z uzasadnieniem uczeń może zgłosić na piśmie do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku nie później niż w ciągu 3 dni od dokonania wglądu do pracy egzaminacyjnej.

2. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku podejmuje decyzję o ewentualnej korekcie błędów technicznych wpływających na punktację, zlecając dokonanie korekty właściwemu wydziałowi okręgowej komisji.

3. Decyzja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku zostaje przekazana na piśmie przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, a za jego pośrednictwem zdającemu i jego rodzicom (opiekunom prawnym). Decyzja ta jest ostateczna.

 w górę